PolecanyBiznes.plBiznesCzy warto mierzyć wpływ firmy na środowisko?
Czy warto mierzyć wpływ firmy na środowisko?

Czy warto mierzyć wpływ firmy na środowisko?

przez Artykuł gościnny

W kontekście pogarszającej się sytuacji klimatycznej dużo mówi się o wpływie firm na środowisko. W ramach ochrony planety przed szkodliwym oddziaływaniem nadmiernej emisji gazów cieplarnianych przedsiębiorcy coraz częściej zlecają obliczanie śladu węglowego generowanego na skutek prowadzenia przez nich działalności gospodarczej. Analiza wyników poszczególnych raportów prowadzić ma do podjęcia działań w celu redukcji lub usuwania emisji m.in. CO2. To z kolei spowoduje w dalszej perspektywie efekt zeroemisyjności.

 

Czym jest ślad węglowy?

Ślad węglowy to całkowita suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie lub produkt. *1

GHG (Greenhouse gases) to gazy w atmosferze ziemskiej, które przyczyniają się bezpośrednio do zmiany klimatu poprzez wzrost średniej temperatury Ziemi. Według metodologii GHG Protocol wyróżniamy następujące gazy tworzące efekt cieplarniany: dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4), podtlenek azotu (N2O), sześciofluorek siarki (SF6), fluorowęglowodory (HFCs), perfluorowęglowodory (PHCs). *2

 

Czym jest zeroemisyjność?

Zeroemisyjność to inaczej neutralność klimatyczna, czyli taki stan, w którym dana organizacja nie tworzy zagrożenia dla klimatu. Unia Europejska określiła w tym kontekście bardzo ważny cel. Do 2030 roku państwa UE mają ograniczyć emisje o co najmniej 55%, aby do 2050 Wspólnota osiągnęła zeroemisyjność. *3 Przedsiębiorstwo, które chce uzyskać status Net Zero, musi przede wszystkim zredukować swoje emisje, a następnie zrekompensować te, które są niemożliwe do usunięcia poprzez m.in. swój udział w wytwarzaniu energii odnawialnej.

 

Dlaczego firmy włączają się w działania poprawiające sytuację klimatyczną?

Zmiana klimatu jest faktem. Jej skutki i konsekwencje widoczne są choćby poprzez występowanie takich zjawisk naturalnych jak susze, powodzie, ulewy, silne zmiany kierunków wiatrów, osuwanie się ziemi, pożary lasów, topnienie lodowców. Zmiany klimatu niosą ze sobą zagrożenia terytorialne, społeczne, wpływają negatywnie na zwierzęta, rośliny, a także na działalność gospodarczą. *4 Wymienić tu można m.in. szkody majątkowe, zakłócenia łańcuchów dostaw i infrastruktury prowadzące do wzrostu kosztów utrzymania, materiałów oraz wyższych cen. *5

 
– "Biznes, zwłaszcza ten, który myśli i działa proekologicznie, jest żywo zainteresowany zmianami klimatycznymi w kontekście ich łagodzenia. Polityka Unii Europejskiej w dziedzinie środowiska opiera się na zasadach zapobiegawczych oraz usuwania zanieczyszczeń u źródła. Mierzenie wpływu firmy na środowisko jest swego rodzajem odpowiedzialnością, którą przedsiębiorstwo ponosi przed społeczeństwem oraz planetą za rodzaj działalności, jaką realizuje" — mówi Mariusz Ryło, CEO Fixit.

 

Walka ze zmianą klimatu trwa

W 2020 roku emisje gazów cieplarnianych w UE spadły o 31% w stosunku do poziomów z 1990 i osiągnęły najniższy poziom w ciągu 30 lat. *6 Jednak sytuacja wciąż nie jest dobra. Międzynarodowy Zespół ds. Zmian Klimatu opublikował w tym roku szóste sprawozdanie podsumowujące w sprawie zmiany klimatu, które podaje szacunki wzrostu średniej temperatury na świecie do końca tego stulecia. Wahają się one od 1,4 do 4,4 °C.*7 Nie jest to obiecująca prognoza.

Dlatego Unia Europejska przyjęła szereg dyrektyw, m.in. w sprawie emisji przemysłowych w 2010 roku oraz propozycję jej rewizji w 2022, w których określiła obowiązki w zakresie eliminacji lub minimalizacji emisji zanieczyszczeń do atmosfery, wody i gleby. *8

– "Wspólnota prowadzi działania w sprawie poprawy sytuacji klimatycznej bardzo kompleksowo. Formułuje przepisy skierowane nie tylko do największych ośrodków przemysłowych w ramach kontroli emisji zanieczyszczeń. Oprócz dyrektywy IED (Industrial Emission Directive), funkcjonują zalecenia i wytyczne KE, które definiują, w jaki sposób wszystkie przedsiębiorstwa mogą działać odpowiedzialnie w ramach ładu środowiskowego, społecznego i korporacyjnego" — dodaje Mariusz Ryło, Fixit.

 

Odpowiedzialność społeczna w biznesie

Jak dodaje: "Fixit swoją odpowiedzialność społeczną rozumie nie tylko poprzez sukcesywne rozwijanie działań w ramach modelu gospodarki o obiegu zamkniętym, ale także przez mierzenie wpływu firmy na środowisko. Dzięki temu mamy świadomość, jaki ślad węglowy generujemy i co możemy zrobić, aby go zredukować".

 

Usuwanie wpływu firm na środowisko jest niezwykle ważnym przedsięwzięciem służącym zdrowiu społeczeństw i planety. Pierwszym krokiem do zdania sobie sprawy z powagi sytuacji jest zrozumienie, że zmiany klimatu naprawdę się dzieją i mają katastrofalne skutki na życie ludzi, zwierząt i roślin. Aby im zapobiec, warto już dziś mierzyć wpływ firm na środowisko i wdrażać plany zaradczo-zapobiegawcze w celu ratowania sytuacji klimatycznej tu i teraz.

 

*1 https://pfr.pl/blog/slad-weglowy-w-kontekscie-raportowania-zrownowazonego-rozwoju-przedsiebiorstw.html

*2 Ibid.

*3 https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/

*4 https://climate.ec.europa.eu/climate-change/consequences-climate-change_pl

*5 Ibid.

*6 https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/72/walka-ze-zmiana-klimatu

*7 Ibid.

*8 https://www.eea.europa.eu/pl/themes/industry/intro

Powiązane artykuły

Napisz komentarz