PolecanyBiznes.plBiznesKompendium wiedzy o sukcesji w biznesie – rozmowa z Pawłem Piotrem Nowakiem
Kompendium wiedzy o sukcesji w biznesie

Kompendium wiedzy o sukcesji w biznesie – rozmowa z Pawłem Piotrem Nowakiem

przez Renata Zielezińska

Biologika sukcesji odnosi się do przedsiębiorców i prowadzenia biznesu na bardzo głębokim poziomie, łącząc nauki biologiczne, takie jak epigenetyka, genetyka, psychobiologia, z procesem sukcesji pokoleniowej w biznesie. W Polsce istnieje ponad 830 tysięcy firm rodzinnych, a sukcesja w biznesie to temat, który z pewnością jest dla nich bardzo istotny. Zapraszam do lektury rozmowy z autorem książki pt. "Biologika Sukcesji™".

 

W jaki sposób zabezpieczyć firmę na wiele pokoleń?

Jako autor książki "Biologika Sukcesji", podkreślam, że klucz do zabezpieczenia firmy na wiele pokoleń tkwi w zintegrowanym podejściu, które zaczyna się od zaangażowania i edukacji młodszych pokoleń. W edukacji chodzi o CHĘĆ do nauki. Powtórzę… chodzi o CHĘĆ do nauki. Chęć do nauki oświetla drogę poprzez rozjaśnianie jej ciemnych miejsc. Prowokowanie siebie samego do zmian, pomimo świadomości niebycia w pełni gotowym. Ważne jest, by od najmłodszych lat wprowadzać potomków do biznesu, nie tylko przez formalną edukację, ale i praktyczne doświadczenie, kształtując ich zrozumienie firmy i budując odpowiedzialność. Takie zaangażowanie ułatwia płynne przejście pokoleniowe i pomaga młodym członkom rodziny rozwijać pasję do kontynuowania dziedzictwa. Komunikacja również odgrywa tutaj fundamentalną rolę, zapewniając otwartą platformę dla dyskusji na temat strategii biznesowej, wartości firmy i oczekiwań. Wdrażanie profesjonalizmu w zarządzaniu, przez zatrudnianie zewnętrznych menedżerów lub doradców, wnosi świeże perspektywy i obiektywność, kluczowe dla innowacji i wzrostu. Równie istotne jest stworzenie solidnych struktur prawnych i finansowych, które zabezpieczają majątek firmy i ułatwiają planowanie przekazywania aktywów. Nie można też zapominać o przygotowaniu planów awaryjnych na wypadek nieprzewidzianych sytuacji, co jest niezbędne do zapewnienia ciągłości działania firmy. Ostatecznie, długoterminowy sukces wymaga nieustannego dążenia do rozwoju i innowacji, adaptacji do zmieniającego się świata, co zapewnia firmie przetrwanie i prosperowanie przez wiele pokoleń.

 

Czym jest sukcesja w biznesie i na czym polega skuteczny transfer pokoleniowy?

Sukcesja w biznesie to proces planowanego przekazywania kontroli oraz zarządzania firmą z jednego pokolenia na kolejne, mający na celu zapewnienie ciągłości działalności i zachowanie dziedzictwa rodzinnego. Skuteczny transfer pokoleniowy polega na starannym przygotowaniu młodszych członków rodziny do przejęcia odpowiedzialności, co obejmuje ich edukację, zaangażowanie w działalność firmy oraz stopniowe wprowadzanie do procesów decyzyjnych. Dlaczego pomimo tego tylko 13% dzieci przedsiębiorców ma gotowość do kontynuacji działalności w ramach firmy rodzinnej? Kluczowe jest tu również utrzymanie otwartej komunikacji między pokoleniami, zaplanowanie aspektów prawnych i finansowych transferu, a także zabezpieczenie firmy przed potencjalnymi konfliktami. Sukcesja staje się skuteczna, gdy jest przeprowadzana z wyprzedzeniem, z uwzględnieniem zarówno interesów biznesowych, jak i rodzinnych, zapewniając płynne przejście i długoterminową stabilność firmy.

 

Jakie są najważniejsze korzyści z przeprowadzenia sukcesji w firmie?

Przeprowadzenie sukcesji przynosi mnóstwo korzyści – zapewnienia ciągłość biznesową, ochronę dziedzictwa rodzinnego i minimalizację ryzyka konfliktów. Dla gospodarki państwa to około 50% przepływów i 56% zatrudnionych ogółem obywateli. Zdrowa sukcesja to również wprowadzenie innowacji i nowych strategii przez kolejne pokolenia. Zapewnia stabilność finansową i podatkową firmy oraz wzmacnia morale i zaangażowanie pracowników, pokazując troskę o przyszłość i stabilność zatrudnienia. Te kluczowe aspekty podkreślają znaczenie procesu sukcesji jako integralnej części strategii długoterminowej każdej firmy rodzinnej.

 

Jak przeprowadzić skuteczny transfer pokoleniowy w firmie krok po kroku?

Skuteczny transfer pokoleniowy w firmie wymaga kompleksowego podejścia, które zaczyna się od wczesnego zaangażowania i edukacji potencjalnych następców. Kluczowe jest budowanie ich zrozumienia i pasji do biznesu poprzez praktyczne doświadczenie w różnych obszarach firmy. Następnie, należy otwarcie komunikować plany i oczekiwania, co pomaga w unikaniu przyszłych konfliktów i buduje zaufanie. Wprowadzenie zewnętrznych doradców może zapewnić nowe perspektywy i obiektywne spojrzenie na proces sukcesji. Ważne jest również ustanowienie jasnych ram prawnych, majątkowych i finansowych, które regulują transfer majątku i zarządzania. Ostatecznie, sukcesja powinna być elastyczna, pozwalając na dostosowanie do zmieniających się okoliczności i potrzeb firmy oraz rodziny, co zapewnia płynne i skuteczne przejście pokoleniowe. Pierwszym krokiem powinno być powołanie Rady Rodziny. Kolejnym określenie wizji, audyt ekspercki, raport i wdrożenie zapewniające ochronę w scenariuszach nagłych i organicznych. Później nadchodzi decyzja, czy firma pozostanie w rękach klanu i wtedy powinna zostać podjęta decyzja o napisaniu Konstytucji Firmy Rodzinnej. Później, jeśli istnieją ku temu przesłanki, rejestrowana jest Fundacja Rodzinna. Jeśli proces jest zakłócony, opcją jest przygotowanie do fuzji, przejęcia lub sprzedaży.

 

Książka "Biologika Sukcesji" Paweł Piotr Nowak

A czym jest Biologika Sukcesji™?

Biologika Sukcesji™ to nurt naukowy, który narodził się w okresie ostatnich piętnastu lat. A ja – doświadczony przedsiębiorca, doradca, wykładowca, mentor, ale przede wszystkim naukowiec – jestem jego ojcem i twórcą. Moją pasją było, jest i zapewne będzie łączenie teorii z praktycznym wykorzystaniem wiedzy i mądrości, do tej pory zarezerwowanej prawie wyłącznie dla tych, którzy świadomie i na własną rękę poszukiwali prawdy u oświeconych holistycznych nauczycieli.

Integralną częścią naszego egocentrycznego świata jest wymiar materialny, zawodowy i biznesowy. Dlatego przez niemal trzydzieści lat prowadziłem w swojej pracy zawodowej badania polegające na pogłębieniu, uściśleniu i opisaniu zasad, które wyjaśniają problem społeczny ówczesnego świata, w szczególności komunistycznych krajów byłego bloku Europy środkowo-wschodniej w obrębie biznesowego transferu pokoleniowego. Szukałem odpowiedzi na pytanie, dlaczego nasze dzieci w przeważającej większości i to niezależnie od położenia geograficznego, nie chcą kontynuować biznesu ojców i matek? W starym paradygmacie rządzonym przez prawników, doradców podatkowych i notariuszy co do zasady nie ma szans odnaleźć kluczowych odpowiedzi. Jaki związek z powyższym tematem ma epigenetyka, mapa świadomości Davida Hawkinsa, imprinting genomowy, przekaz transgeneracyjny i intergeneracyjny, koncepcja lojalności rodowej, triady, koluzje, kateksje, dynamiki rodzinne, projekt cel, psychobiologia, rola terytorium w sukcesji pokoleniowej, biologia, genetyka i wiele innych? Po przeciwnej stronie, ale nie w opozycji do nich: prawo, ekonomia, podatki, księgowość, notariat, finanse i ubezpieczenia, psychologia biznesu, psychometria, fundacja rodzinna, konstytucja rodzinna i szeroko pojęta moderacja biznesowa, w tym mentoring, coaching i mediacje rodzinne.

 

W jaki sposób zagadnienie to odnosi się do przedsiębiorców i prowadzenia biznesu?

Biologika sukcesji odnosi się do przedsiębiorców i prowadzenia biznesu na bardzo głębokim poziomie, łącząc nauki biologiczne, takie jak epigenetyka, genetyka, psychobiologia, z procesem sukcesji pokoleniowej w biznesie. Jako ojciec tego nurtu podkreślam znaczenie zrozumienia biologicznych i psychologicznych mechanizmów leżących u podstaw przekazu międzypokoleniowego, lojalności rodzinnej, a także wpływu terytorium i dynamik rodzinnych na decyzje dotyczące kontynuacji działalności gospodarczej. Podejście to sugeruje, że oprócz czynników zewnętrznych, takich jak prawo, ekonomia, czy finanse, kluczowe dla sukcesu sukcesji biznesowej, są również wewnętrzne procesy biologiczne i psychologiczne, które kształtują postawy, motywacje i decyzje następców. Sprytne porównanie mądrości świata zwierząt oparte na instynktach do ludzkiego wymiaru intuicji jest niezwykle ciekawym zabiegiem pisarskim i metaforycznym. Zwierzęta stadne na swoich liderów nie wybierają przecież idiotów.

W kontekście przedsiębiorczości biologika sukcesji podkreśla, jak ważne jest zrozumienie i adresowanie tych głęboko zakorzenionych mechanizmów, aby efektywnie planować i realizować transfer pokoleniowy. Podkreśla potrzebę holistycznego podejścia do sukcesji, które uwzględnia zarówno aspekty materialne, jak i niematerialne dziedzictwa rodzinnych firm. W ten sposób biologika sukcesji oferuje nową perspektywę na wyzwania związane z przekazywaniem biznesu następnym pokoleniom, wskazując na konieczność łączenia wiedzy z różnych dziedzin, aby zapewnić trwałość i rozwój przedsiębiorstw rodzinnych.

 

Czym jest fundacja rodzinna i na czym polega jej prowadzenie?

Fundacja rodzinna to narzędzie prawne służące przedsiębiorcom do zabezpieczenia ciągłości funkcjonowania ich firmy zgodnie z założonymi wartościami i wizją, skierowane na wielopokoleniowe przetrwanie i rozwój. To rodzinny skarbiec. Nie jest antidotum na podatki, choć niektórzy nadal tak uważają. Czas pokaże. Jej prowadzenie zakłada zarządzanie przekazanym majątkiem w sposób chroniący go przed roztrwonieniem, umożliwiający pomnażanie aktywów oraz decydowanie o podziale i przyznaniu świadczeń beneficjentom, zwykle będącym członkami najbliższej rodziny fundatora. Fundacja rodzinna może również wspierać inne podmioty, w tym organizacje pozarządowe czy samych fundatorów, zależnie od ich statutowych celów. Prowadzenie fundacji umożliwia realizację celów społeczno-ekonomicznych, przyczyniając się do stabilności i niezależności finansowej beneficjentów oraz szerzej – społeczności skupionej wokół działalności firmy.

 

Czy w biznesie rodzinnym założenie fundacji rodzinnej to konieczność? Jakie są korzyści tego rozwiązania?

W biznesie rodzinnym założenie fundacji rodzinnej nie jest koniecznością, ale może być strategicznym wyborem zapewniającym realizację długoterminowych celów firmy i rodziny. Korzyści z tego rozwiązania obejmują:

 • Zabezpieczenie ciągłości działalności: Fundacja rodzinna umożliwia zachowanie i kontynuację firmy zgodnie z wizją założyciela, nawet po jego odejściu.
 • Ochrona majątku: Przekazanie majątku do fundacji chroni go przed potencjalnym roztrwonieniem, zapewniając zarządzanie aktywami w sposób zorganizowany i przemyślany.
 • Pomnażanie aktywów: Fundacja umożliwia inwestowanie i pomnażanie przekazanego majątku, co przyczynia się do wzrostu wartości aktywów na przyszłość.
 • Wsparcie dla beneficjentów: Dzięki fundacji rodzina fundatora i inne wyznaczone osoby mogą otrzymywać wsparcie finansowe, co zapewnia im bezpieczeństwo finansowe.
 • Realizacja celów społecznych i ekonomicznych: Fundacja może przyczyniać się do realizacji ważnych dla fundatora celów społecznych, wpływając pozytywnie na otaczającą społeczność i ekonomię.
 • Korzyści podatkowe.

 

Jak zrodził się pomysł napisania książki pt. "Biologika Sukcesji™"?

W toku swojej wieloletniej praktyki zawodowej, spotykając się z tysiącami klientów różnych statusów, materialnych zauważyłem pewną zależność. Dobrze funkcjonująca firma w mniejszym lub większym stopniu odbierała dzieciom ojców i matki. Powstawał, choć to uproszczenie, deficyt bliskości emocjonalnej o różnym stopniu natężenia. Od całkowitego braku energii miłości rodzicielskiej (to narracja dzieci) do czasowego zakłócenia okresu wychowania. W szczególności chodzi o tak zwany okres mentoringu 0-7, który jest obszernie opisany w 1 sezonie tego cyklu. Źle zarządzane firmy odbierały tej energii jeszcze więcej, kotwicząc w podświadomości dzieci podwójny brak. Deficyt rodzicielstwa i atrybutu wysiłku i pracy, czyli sukcesu finansowego.

 

Czego dowiemy się z publikacji?

Dzięki tej książce zdobędziesz szeroki wgląd w główną tezę Biologiki Sukcesji™, która wyjaśnia, dlaczego nie wolno i nie warto oceniać i osądzać życiowych postaw i decyzji stron sukcesji, czyli rodziców, dzieci i wnuków. Warto natomiast próbować poznać przyczyny przekonań i prawd, które mogą unicestwić firmy rodzinne, wpływać negatywnie na nasze zdrowie, relacje intymne i w konsekwencji nasze szczęście. Biologika pomaga. To panaceum na niewiedzę o życiu. A jeśli jesteś przedsiębiorcą, to zwiększasz o 70% szansę na kontynuację swojej firmy!

 

Kto powinien przeczytać książki "Biologika Sukcesji™"?

Sukcesja to inaczej kontynuacja i przetrwanie. Książka dedykowana jest nie tylko przedsiębiorcom, ale również rodzicom, oraz każdemu, kto pragnie poszerzyć swoją świadomość. Wystarczy spojrzeć na recenzje czytelników, aby docenić trafność przekazu autora, który trafia do młodzieży i najstarszych.

 

Co znajdziemy w jej kolejnych częściach i dlaczego warto po nie sięgnąć?

Cykl książek pt. "Biologika Sukcesji™" składa się z 10 sezonów (tomów) wydawanych okresowo, tak aby uszanować czas czytelnika do zintegrowania zawartych tam przesłań, wiedzy, mądrości i wglądów. Skonfrontowanie ich z własnymi poglądami to klucz. To próba ponownego wejścia w rodzinne ustawienie systemowe, umieszczone w kontekście gospodarczym sukcesji pokoleniowej – Biologiki Sukcesji™. Czas będzie sprzymierzeńcem dla czytelników, którzy są gotowi na zmianę niektórych swoich przekonań i tak zwanych prawd.

Każdy kolejny sezon będzie nową przygodą. Największą korzyścią może być głębokie samopoznawanie. Odejście od katabolicznego osądzania i oceniania siebie i innych. Wyjście z roli ofiary i świadome wejście do pozycji kreacji nowej i lepszej rzeczywistości w wielu obszarach życia. Już po tytułach kolejnych edycji możesz domyślać się, jak szeroki i multidyscyplinarny wgląd przygotowałem dla czytelnika. Każdy znajdzie coś wartościowego dla siebie.

Seria książek pt. "Biologika Sukcesji™" obejmuje następujące sezony:

 1. Świadomość.
 2. Inter Vivos i Mortis Causa.
 3. Chair&Desk Nestorów.
 4. Aspekty prawne i podatkowe sukcesji.
 5. Kobiety w sukcesji.
 6. Nowa era sukcesji – świat sukcesorów.
 7. Fundacja Rodzinna.
 8. Egzamin z sukcesji.
 9. Rekomendacje.
 10. Przesłanie.

Książka "Biologika Sukcesji" Paweł Piotr Nowak

Poznaj bliżej eksperta od Biologiki Sukcesji

Paweł Piotr Nowak – pomysłodawca, założyciel i ojciec nurtu naukowego oraz właścicielem znaku towarowego Biologika Sukcesji™. Senior dyrektor krajowy OVB Allfinanz Polska, senior doradca sukcesyjny oraz prezes Krajowej Izby Doradców Sukcesyjnych (KIDS). Ambasador Fundacji Świat Pieniądza. Autor książek pt. "Zanim osiągniesz sukces", "Przewodnik Sukcesyjny", "Biologika Sukcesji™" oraz wielu publikacji w tematyce skutecznego transferu pokoleniowego. Jako gość specjalny prowadzi szkolenia i wykłady dla studentów WSB w Nowym Sączu. Jest również przedsiębiorcą, mentorem oraz mówcą inspiracyjnym.

 

Miejsca w sieci:

Powiązane artykuły

Napisz komentarz